Chính sách Trang web

Kume Design Asia Co., Ltd., (sau đây gọi là “Công ty”) điều hành trang này với mục đích cung cấp thông tin để mọi người hiểu về các hoạt động của Công ty. Nếu bạn sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã đồng ý với các vấn đề và điều kiện bên dưới.

Khước từ

Công ty đăng thông tin trên trang web của Công ty bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa kỹ lưỡng, nhưng nó không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó.
Công ty có thể, không cần thông báo trước, thay đổi thông tin được đăng trên trang web của Công ty.

Công ty và các công ty liên kết sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do khách hàng sử dụng thông tin hoặc nội dung có trong trang web của Công ty.

Bản quyền và Thương hiệu

Công ty hoặc bên thứ ba sở hữu bản quyền đối với các câu văn, hình minh họa, biểu tượng, hình ảnh, video, phần mềm và tất cả các thông tin khác được đăng trên trang web của Công ty.

Không bao gồm các trường hợp được phép theo Luật bản quyền, chẳng hạn như sử dụng cá nhân, thông tin đó không thể được sử dụng (bao gồm sao chép, thay đổi, phân phối và truyền tải công khai) mà không có sự cho phép trước của chủ bản quyền.

Ngoài ra, tên của các sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty được đăng trên trang web của Công ty là nhãn hiệu của Công ty hoặc nhãn hiệu đã đăng ký.

Luật điều chỉnh và Tòa án có thẩm quyền

Trừ khi có các quy định khác, luật pháp Nhật Bản phải được tuân thủ liên quan đến việc sử dụng trang web của Công ty.
Việc truy cập vào trang web của Công ty được thực hiện bởi ý định tự do của khách hàng đã thực hiện việc truy cập, và chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng thực hiện truy cập phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng trang web của Công ty.
Trừ khi có các quy định khác, Tòa án Quận Tokyo sẽ là tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với tất cả các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trang web của Công ty.

Giới thiệu về Liên kết

Giới thiệu về các liên kết đến trang web của Công ty

Về nguyên tắc, các liên kết đến trang web của Công ty có thể được thực hiện một cách giả tạo, bất kể chúng là vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận. Tuy nhiên, với điều kiện là chúng tôi yêu cầu bạn không đặt các liên kết nằm dưới hoặc có thể thuộc bất kỳ vấn đề nào dưới đây.

  • Trang web bôi nhọ hoặc phỉ báng Công ty hoặc công ty khác (hoặc cá nhân) hoặc nhóm khác hoặc bao gồm nội dung nhằm mục đích làm tổn hại danh tiếng của bên đó
  • Trang web thực hiện các hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bản quyền hoặc nhãn hiệu, tài sản, quyền riêng tư, quyền ảnh chân dung hoặc các quyền khác của Công ty hoặc công ty khác (hoặc cá nhân) hoặc nhóm khác
  • Một trang web mà thực tế nội dung là nội dung của Công ty sẽ trở nên không rõ ràng, chẳng hạn như một trang web trong đó trang web của Công ty được mở bên trong khung và điều đó có khả năng khiến các bên thứ ba đưa ra các giả định sai lầm (Hãy đảm bảo đặt liên kết trong một hình thức mà màn hình sẽ hoàn toàn thay đổi thành trang web này hoặc một cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra và trang web của Công ty sẽ được hiển thị.)
  • Bên cạnh mỗi mục đã nêu ở trên, một trang web có thể thực hiện hành động vi phạm luật hoặc pháp lệnh, bao gồm luật, điều lệ và quy định hoặc trật tự công cộng và đạo đức, hoặc hành động cản trở hoạt động của các dịch vụ trang web của Công ty

Việc đặt các liên kết bằng cách sử dụng, không được phép, các nhãn hiệu đã đăng ký, chẳng hạn như biểu trưng hoặc nhãn hiệu, mà Công ty sở hữu sẽ không được phép. Chúng tôi sẽ không cho phép các liên kết được đặt dưới dạng các hình thức gây ra các giả định sai lầm về nguồn truyền thông tin.

Vui lòng hiểu trước rằng URL của trang web của Công ty có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng hiểu rằng Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc bồi thường hoặc khiếu nại liên quan đến các liên kết.