Tin tức

News

Khánh thành Bệnh viện Gia An 115

Gia An 115 Hospital Grand opening

Created on Tuesday, 15 January 2019 11:52

Khánh thành bệnh viện Gia An 115 theo mô hình hợp tác công tư (PPP) giữa Bệnh viện Nhân Dân 115 và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm (nay là Công ty TNHH Bệnh viện Gia An 115)

Grand opening Gia An 115 hospital established under PPP model with People's Hospital 115 and Hoa Lam International Hospital Co., Ltd

https://vneconomictimes.com/article/business/hoa-lam-opens-gia-an-115-hospital